Officials

Advisory Committee

2016-2019 (N.S. 1136 – N.S. 1139)

Bal Gopal Shrestha, the Netherlands
Kavita Ram Shrestha, UK
Keshav Lal Maharjan, Japan
Mahanta Shrestha, UK
Maheshwor Vaidya. USA
Rabindra Man Shrestha, Belgium
Rajiva Shanker Shresta, India
Ram Malakar, USA

Executive Committee

2016-2019 (N.S. 1136 – N.S. 1139)

President: Season Shrestha

Senior Vice President: Daya Shakya

Vice-Presidents:
Narayan Rajbhandari, USA
Swoyambhu Tuladhar, Portugal

General Secretary: Subhash Ram Prajapati, USA

Treasurer:
Jayambu Ranjit, USA

Public Relation Co-ordinator:
Krishna Chakhun, USSR

Executive Members:
Rajeesh Shrestha, USA
Hemanta Joshi, Canada
Sunil Shakya, Japan
Prakash Lal Pradhan, Canada
Sanyukta Shrestha, UK
Rashmila Prajapati, Nepal
Pushkar Mathema, Nepal
Sachetan Tuladhar, UK
Mani Pradhan, India
SP Pradhan, India